Terms and Conditions


GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. General Terms and conditions
General Terms and conditions of sale are an integral part of the agreement between buyer and seller.
This version replaces all previous ones. By buyer is understood any person or legal entity that has an agreement with the seller.
Seller means Jesse Vermeeren artist from Jesse Vermeeren art gallery.
The seller is only bound by the agreements that it has confirmed in writing.
The buyer accepts to buy the goods in the condition in which they are.
The description of the goods is informative.
Works offered on the internet may slightly differ in color because a computer screen cannot always display exact colors as in the original.
The seller has done everything possible to formulate a possible description as accurately as possible, a deviating deviation can never be the dissolution of an a
greement. With every order, assignment or sale, the buyer tacitly agrees to our terms and conditions.

2. Guarantee
Jesse Vermeeren will draw up a certificate of authenticity signed by him for each work of art.

3. Transport costs
The goods are transported at the risk of the buyer unless otherwise specified.
Products offered in the online shop or physically offered in the gallery in Antwerp are delivered free of charge in the European Union.
In case the buyer makes use of the right of withdrawal, the withdrawal policy applies and the transport costs of returns are at the expense of the buyer.

4. Hanging and placing works of art in Belgium
By way of customer service, we offer to hang the artworks and place them with the buyer in Belgium or with third parties in Belgium. This customer service only applies to works of art purchased in the gallery in Antwerp, not to works from the online shop. However, this service can never be regarded as an acquired right. In the event of hanging and placing a work of art at the buyer's home or at third parties, the buyer is at all times responsible for any damage caused by hanging and placing those works of art. Damage to works of art, water pipes, electricity lines, furniture, objects, walls or any other damage will not be compensated.

5. Complaints
Complaints regarding the delivery of the goods must be received in writing by registered mail within eight calendar days after the delivery has been made. A complaint about the invoice must also be received in writing by registered mail within eight calendar days of receipt, stating the date and number of the invoice.
A delivery or invoice against which no protest has been lodged within eight calendar days is automatically considered as accepted.

6. Collection of goods
If no explicit delivery agreement has been drawn up, the goods must be collected by the buyer, at his risk, no later than 30 days after the order of the artwork. For goods that have not been collected within 30 days, a storage cost will be charged at the rate of 20 euros per started week and per work. The goods are stored at the buyer's risk.

7. Payment of the invoice
Unless otherwise specified, each invoice is payable without discount to the seller's bank account number. The invoice must be paid within 14 days of the invoice date, even in the event of a dispute. If the invoice is not paid on its due date, all other invoices owed to us by the buyer but not yet due will become due and payable. In the event of non-payment, a delay interest of 10% per year on the invoice amount is owed by operation of law and without prior notice of default. Also by operation of law and without prior notice of default, a fixed compensation is payable in the amount of 20% of the invoice amount with a minimum of 50 euros. We do not accept checks or drafts.

8. Retention of title
The goods remain the property of the seller until full payment has been made of the principal sum owed plus all costs. The fact that the goods have already been collected by the buyer makes no exception. This retention of title clause retains its full effect in the event of a concurrence of creditors, such as bankruptcy, judicial composition, liquidation or attachment.

9. Copyright
No work by Jesse Vermeeren (creations, paintings, sketches, prints, objects, furniture, lighting objects, texts, etc.) may be reproduced, stored in an automated system, or made public in any form or by any means, whether electronic, mechanical, by photocopying, recording or any other way, without the prior written permission of Jesse Vermeeren. Violations of this right will be prosecuted.

10. Promotion
The artist can promote his own work at any time. The artist has all rights and permissions to publish or reproduce any of his works that have been sold in any form and without the buyer's consent. The artist can publish and re-publish his sold work at any time in order to increase his name recognition or to make profits. The buyer releases the artist from all possible copyright claims on these works of art, objects, photos or texts of those works.

11. Competent courts
All agreements and disputes thereunder, of whatever nature, are governed by Belgian law. All disputes are settled exclusively by the courts of Antwerp.


(NL)

ALGEMENE VOORWAARDEN 

1. Algemeen 
Onderhavige verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen koper en verkoper. Deze versie vervangt alle voorgaande. Onder koper wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met de verkoper. Onder verkoper wordt verstaan Jesse Vermeeren of Jesse Vermeeren art gallery. De verkoper is uitsluitend gebonden door de overeenkomsten die door haar schriftelijk bevestigd werden. De koper aanvaard de goederen te kopen in de staat waarin zij zich bevinden. De beschrijving van de goederen is informatief. Werken die aangeboden worden op internet kunnen lichtjes afwijken van kleur omdat een computerscherm niet altijd exact de kleuren kan weergeven als bij het origineel. De verkoper heeft al het mogelijke gedaan om een eventuele beschrijving zo juist mogelijk te formuleren, een eventuele afwijking kan nooit voorwerp zijn van de ontbinding van een overeenkomst. 

Bij iedere bestelling, opdracht of verkoop verklaart de koper zich stilzwijgend akkoord met onze voorwaarden. 


2. Waarborg 

Jesse Vermeeren zal voor elk kunstwerk een door hem getekend certificaat van authenticiteit opmaken. 


3. Vervoerskosten 

De goederen worden vervoerd voor risico van de koper tenzij anders bepaald. Producten die aangeboden worden in de online shop of fysiek worden aangeboden in de galerie in Antwerpen worden gratis geleverd in de Europese Unie. In geval de koper gebruikt maakt van het herroepingsrecht is het herroepingsbeleid van toepassing en zijn de vervoerskosten van retouren voor rekening van de koper. 


4. Ophangen en plaatsen van kunstwerken in België 

Bij wijze van klantenservice bieden wij aan de kunstwerken op te hangen en te plaatsen bij de koper in België of bij derden in België. Deze klantenservice geldt alleen voor kunstwerken die gekocht worden in de galerie in Antwerpen, niet voor werken uit de online shop. Men kan deze service echter nooit beschouwen als een verworven recht. In geval van het ophangen en plaatsen van een kunstwerk bij de koper thuis of bij derden is de koper ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor eventuele schade door het hangen en plaatsen van die kunstwerken. Schade aan de kunstwerken, waterleidingen, electriciteitsleidingen meubilair, objecten, muren of enige andere schade wordt niet vergoed. 


5. Klachten 

Klachten betreffende de levering van de goederen dienen schriftelijk aangetekend te worden ontvangen binnen de acht kalenderdagen na de gedane levering. Een klacht over de factuur dient eveneens schriftelijk aangetekend te worden ontvangen binnen de acht kalenderdagen na ontvangst ervan, met vermelding van de datum en het nummer van de factuur. Een levering of factuur waartegen binnen de acht kalenderdagen geen protest werd aangetekend wordt automatisch beschouwd als aanvaard. 


6. Afhalen van goederen 

Wanneer geen expliciete leveringsovereenkomst werd opgesteld dienen de goederen door de koper te worden afgehaald, op zijn risico, ten laatste 30 dagen na de bestelling van de kunstwerken. Voor goederen die niet werden afgehaald binnen de 30 dagen, zal een bewaringskost worden aangerekend a rato van 20 euro per begonnen week en per werk. De goederen worden bewaard op risico van de koper. 


7. Betaling van de factuur 

Tenzij anders bepaald, is elke factuur, zonder korting betaalbaar op het bankrekeningnummer van de verkoper. De factuur dient betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum, zelfs bij betwisting. Wanneer de factuur op zijn vervaldag niet is voldaan, worden onmiddellijk al de andere ons door de koper verschuldigde maar nog niet vervallen facturen opeisbaar. Bij niet betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijl interest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag. Eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro. Wij aanvaarden geen cheques of wissels . 


8. Eigendomsvoorbehoud 

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling is geschied van de verschuldigde hoofdsom plus alle kosten. Dat de goederen door de koper reeds werden afgehaald maakt geen uitzondering. Deze clausule van eigendomsvoorbehoud behoudt zijn volle werking bij samenloop van schuldeisers, zo ondermeer bij faillissement, gerechtelijk akkoord, liquidatie of beslag. 


9. Copyright 

Geen enkel werk van Jesse Vermeeren (creaties, schilderijen, schetsen, prints, objecten, meubels, verlichtingsobjecten, teksten, enzovoort) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd systeem, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen of enige ander manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jesse Vermeeren. Inbreuken op dit recht, zullen gerechtelijk vervolgd worden. 


10. Promotie 

Te allen tijde kan de kunstenaar promotie doen van zijn eigen werk. De kunstenaar heeft alle rechten en toestemmingen om zijn werken die verkocht werden te publiceren of te reproduceren in welke vorm dan ook, en zonder toestemming van de koper. De kunstenaar kan zijn verkochte werk te allen tijde publiceren en heruitgeven om zijn naamsbekendheid te vergroten of om winsten mee te maken. De koper ontslaat de kunstenaar van alle mogelijke auteursrechterlijke claims op deze kunstwerken, objecten, foto's of teksten van die werken. 


11. Bevoegde rechtbanken 

Alle overeenkomsten en de betwistingen hieruit, van welke aard dan ook, worden beheerst door het Belgische recht. Alle betwistingen worden uitsluitend beslecht door de rechtbanken van Antwerpen.