Cancellation Policy


WITHDRAWAL POLICY 

1. Right of withdrawal
You have the right to withdraw from the contract within 14 days without a valid reason.

2. Withdrawal period
The withdrawal period expires 14 days after the day on which you or a third party designated by you, who is not the carrier, takes possession of the goods.

3. Notification of the withdrawal
In order to exercise the right of withdrawal, you must inform Jesse Vermeeren of your decision by means of an unambiguous statement in writing or by post or by e-mail to withdraw from the contract. You can use the model withdrawal form (below) for this, or make a statement in which you clearly express your wish to exercise your right of withdrawal.

4. Compliance with the withdrawal period

To meet the withdrawal period, it is sufficient for you to send your communication concerning your exercise of the right of withdrawal before the withdrawal period has expired.

5. Consequences of cancellation
If you cancel the contract, you will receive all payments you have made up to that point including the delivery costs (with the exception of any additional costs resulting from your choice of a different method of delivery than the standard delivery offered by us ). We'll refund you using the same payment method you used to make the original transaction. No fees will be charged for this transaction.

6. Right of retention
We may withhold reimbursement until we have received the goods in good condition.

7. Return of the goods
You must immediately return the goods or hand them over to Jesse Vermeeren. Return the goods within 14 days on the day you decide to cancel the contract. The deadline is met if you return the goods before the period of 14 days has expired.


8. Cost of returning
You will have to bear all the cost of the returning of the goods.


MODEL WITHDRAWEL FORM

(only complete and return this form if you wish to withdraw from the agreement)

Jesse Vermeeren art gallery
Bourlastraat 11
2000 Antwerpen
BE


I / We (name: …………………………………………………………………………………… ...)

inform Jesse Vermeeren hereby that 

I / We (name: …………………………………………………………………………………… ...)

revoce our agreement regarding the sale of the following goods.

(name of goods: .... ………………………………………………………………………………)

Ordered on (date day / month / year): .......……… / …………… / …………. ……)

Received on (date day / month / year): ……...…… / …………… / ………. ………)

(Name / Names of consumer (s):…..........................…………………………………………………………………………………)

(Address of consumer (s): ……………………………………………………………………

……………….........................................................................................................................)

(Signature of consumer (s): …………….................………………………………………)

(Only when this form is submitted on paper)

Drawn up on (Date: day / month / year): ………… / …………… / ………...……)
(NL)

HERROEPINGSBELEID 

1. Herroepingsrecht
U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder geldige reden de overeenkomst te herroepen.

2. Herroepingstermijn
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit krijgt. 

3. Kennisgeving van de herroeping
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Jesse Vermeeren via een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk per post of e- mail op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (hieronder), of een verklaring afleggen waarin u duidelijk uw wens uitdrukt om gebruik te maken van uw herroepingsrecht.

4. Naleving van herroepingstermijn
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

5. Gevolgen van herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden levering) nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht. Voor de banktransactie zullen er geen kosten in rekening gebracht worden.

6. Retentierecht

We mogen wachten met terugbetaling totdat we de goederen in goede staat hebben ontvangen.

7. Teruggave van de goederen
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u besluit de overeenkomst te herroepen aan Jesse Vermeeren terug te zenden of the overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt of brengt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

8. Kosten van het terugzenden

De kosten van het terugzenden of laten leveren van de goederen naar de Jesse Vermeeren art gallery komen volledig voor uw eigen rekening.

Modelformulier voor herroeping 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Jesse Vermeeren art Gallery
Bourlastraat 11
2000 Antwerpen 
BELGIE


Ik / Wij (naam:……………………………………………………………………………………...) 

deel / delen Jesse Vermeeren art Gallery hierbij mede dat 

ik / wij  (naam:……………………………………………………………………………………..) 

onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen

(naam goederen:....………………………………………………………………………………) 

herroep/herroepen. 

Besteld op (datum dag / maand / jaar ) :.......…………/……………/………….……) 

Ontvangen op (datum dag / maand / jaar ) :…………/……………/……….………) 

( Naam/Namen consument(en):……………………………………………………………………………………)

( Adres consument(en):…………………………………………………………………………

…………………......................................................................................................................)

( Handtekening van consument(en): ……………………………………………………) 

( Alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend )

Opgemaakt op ( Datum: dag / maand / jaar ) :…………/……………/……………)