JESSE VERMEEREN

Jesse Vermeeren (1974) is een hedendaagse kunstenaar; zijn schilderijen, tekeningen en objecten kenmerken zich door elegante figuren en compositie, kleuren en contrast.

TENTOONSTELLINGEN


2018 - 2024
“Permanente tentoonstelling met afwisselend werk van Jesse Vermeeren”
Jesse Vermeeren art gallery,  Antwerpen
BELGIUM
 
2018
Deelname “KUNSTBEURS VAN NOORD BRABANT” 23 en 24 juni 2018,
THE NETHERLANDS

2015 - 2017
“Permanente tentoonstelling met afwisselend werk van Jesse Vermeeren”
Jesse Vermeeren art gallery,  Antwerpen
BELGIUM

2015
“Dag van de Ambachten” Jesse Vermeeren art gallery, Antwerpen
BELGIUM

2014
“Permanente tentoonstelling met afwisselend werk van Jesse Vermeeren”
Jesse Vermeeren art gallery,  Antwerpen
BELGIUM

2014
“Les contemporains” Amart Gallery. Brussel
BELGIUM

2014
Gallery Campo “AMADE” Antwerp,
BELGIUM
Verkoop van hedendaagse kunst ten voordele van AMADE. Prinses Grace van Monaco ligt aan de basis van AMADE België dat in 1966 werd opgericht en onder hoge bescherming staat van H.K.H. Prinses Astrid.


2014
“MEDITERRANEAN CONTEMPORARY ART FESTIVAL 2014”
MUSEO DELLA MEMORIA DI LIPARI SICILY,
ITALY

2013
“Permanente tentoonstelling met afwisselend werk van Jesse Vermeeren”
Jesse Vermeeren art gallery,  Antwerpen
BELGIUM

2013
Judith Neet, Gast in het atelier van Jesse Vermeeren art gallery, Antwerpen BELGIUM

2012
“Permanente tentoonstelling met afwisselend werk van Jesse Vermeeren”
Jesse Vermeeren art gallery,  Antwerpen
BELGIUM

2012
“shapes” Jesse Vermeeren art gallery, Antwerp,
BELGIUM

2012
Gallery Campo “AMADE” Antwerp,
BELGIUM.
Verkoop van hedendaagse kunst ten voordele van AMADE. Princes Grace van Monaco ligt aan de basis van AMADE Belgie dat in 1966 werd opgericht en onder hoge bescherming staat van H.K.H. Prinses Astrid.


2012
Gallery Ludwig Trossaert “Sole e Luna” Antwerp, 
BELGIUM

2011
“Permanente tentoonstelling met afwisselend werk van Jesse Vermeeren”
Jesse Vermeeren art gallery,  Antwerpen
BELGIUM

2011
Gallery Art In Maupertuus, Geulle, 
THE NETHERLANDS

2011
Gallery Infantellina Contemporary, Berlin, 
GERMANY

2010
“Permanente tentoonstelling met afwisselend werk van Jesse Vermeeren”
Jesse Vermeeren art gallery,  Antwerpen
BELGIUM

2010
Gallery Ludwig Trossaert, “Siciliaanse Identiteit” Antwerp,
BELGIUM

2010
Gallery Art et Miss,”Lumiéres et étoiles sur la mediterranée” Paris, 
FRANCE

2010
Jesse received the “Grand prix international de Paris pour ses merites artistiques” van “L’Accademia Euromediterranea delle arti” Paris, 
FRANCE


2009 
Gallery Taormina,”L’eleganza della linea” Taormina,  
ITALY

2008
Gallery Art In Maupertuus, Geulle,  
THE NETHERLANDS

2006
Gallery C.GH, Hasselt, 
BELGIUM

2006
Gallery Art In Maupertuus, Geulle,
THE NETHERLANDS

2005
Roodenhoed, in coöperator with VT4. TV program “De Managers” Antwerp, BELGIUM

2004 
Gallery De Elborgh, Elburg,  
THE NETHERLANDS

1999 – 2008 
“Permanente tentoonstelling van afwisselend werk”  Maison fou !, Antwerp,  BELGIUM
 

PRIJZEN

Parijs 2010 
"Grand prix international de Paris pour ses merites artistiques" 
van "L’Accademia Euromediterranea delle arti"


BIOGRAFIE

 Jesse Vermeeren geboren in Werkendam in 1974. In 1990 verhuisde hij naar Antwerpen, een stad die zijn productie op diverse vlakken prikkelt. De artiest heeft een eigen galerie in het Antwerpse stadscentrum, en hij staat met veel dynamisme en enthousiasme op de hedendaagse internationale kunst scene. Zijn eigen rol op die scène wordt ondertussen ruimschoots erkend. Hij is vooral gefocust op de lijn, die binnen zijn compositie, vormgeving, vorderden gedifferentieerde en onuitputtelijke trajecten opbouwt en uittekent. Gebogen lijnen leveren de vormen op, geven de compositie volume door hun bewegingen en hun verloop. In die zin geeft de lijn aan de geometrie en aan de kleuren de gelegenheid om ruimte te worden, waarin de contrasten gewoonlijk harmonisch naast elkaar staan. Omhullende en bochtige ritmes kruisen elkaar, bieden vaak de kans om de vrouwelijkheid te exploreren. De lijn wisselt de compositie af in de chromatische verhoudingen, die door sterke en meeslepende kleuren worden gescandeerd. De kleurschakeringen van zijn palet zijn in essentie gebaseerd op de afwisseling van gevarieerde, koele en warme tinten en op zijn accurate manier om de kleuren zuiver en homogeen aan te brengen. De dialectische, en tegelijkertijd ook euritimische verhoudingen van de kleuren, loopt door in de keuze van de onderwerpen die in de werken aan bod komen. Het samenspel van licht en schaduw , draagt de herinnering en de verwijzing van het andere in zich, dat tot leven komt doorheen hun wederzijdse tegengestelde. De artiest brengt diverse elementen samen, hij exploreert en interpreteert het concept “identiteit” door vorm uit te werken. hij speelt met de oneindige mogelijkheden geeft om die identiteit tot uiting te brengen. Zo worden de dynamiek en de elegantie sterke punten in zijn onuitputtelijke artistieke activiteit. (tekst van Rosi Ranieri, criticus en kunsthistoricus)( English )

JESSE VERMEEREN


Jesse Vermeeren (1974) is a contemporary artist; his paintings, drawings and objects are characterized by elegant figures and composition, colors and contrast. 

EXHIBITIONS


2018 - 2024
“Permanent exhibition of varied work” Jesse Vermeeren art gallery,  Antwerp
BELGIUM

2018
“ART FAIR OF NORTHERN BRABANT” 23 and 24 June 2018,
THE NETHERLANDS

2017
“Permanent exhibition of varied work” Jesse Vermeeren art gallery, Antwerp
BELGIUM

2016
“Permanent exhibition of varied work” Jesse Vermeeren art gallery, Antwerp
BELGIUM

2015
“Permanent exhibition of varied work” Jesse Vermeeren art gallery,  Antwerp
BELGIUM

2015
 “Day of Crafts” Gallery Jesse Vermeeren art gallery, Antwerp
BELGIUM

2014
“Permanent exhibition of varied work” Jesse Vermeeren art gallery,  Antwerp
BELGIUM

2014
“Les contemporains” Amart Gallery. Brussels
BELGIUM

2014
Gallery Campo “AMADE” Antwerp
BELGIUM.
Sale of contemporary art for the benefit of AMADE.
Princess Grace of Monaco is the foundation of AMADE Belgium which was founded in 1966 and is under the high patronage of HRH Princess Astrid.


2014
“MEDITERRANEAN CONTEMPORARY ART FESTIVAL 2014” MUSEO DELLA MEMORIA DI LIPARI SICILY
ITALY

2013
“Permanent exhibition of varied work” Jesse Vermeeren art gallery,  Antwerp
BELGIUM

2013
Judith Neet, Guest in the studio of Jesse Vermeeren art gallery, Antwerp
BELGIUM

2012
“Permanent exhibition of varied work” Jesse Vermeeren art gallery,  Antwerp
BELGIUM

2012
“shapes” Jesse Vermeeren art gallery, Antwerp,
BELGIUM

2012
Gallery Campo “AMADE” Antwerp
BELGIUM.
Sale of contemporary art for the benefit of AMADE.
Princess Grace of Monaco is the foundation of AMADE Belgium which was founded in 1966 and is under the high patronage of HRH Princess Astrid.

2012
Gallery Ludwig Trossaert “Sole e Luna” Antwerp
BELGIUM

2011
“Permanent exhibition of varied work” Jesse Vermeeren art gallery,  Antwerp
BELGIUM

2011
Gallery Art In Maupertuus, Geulle
THE NETHERLANDS

2011
Gallery Infantellina Contemporary, Berlin
GERMANY

2010
“Permanent exhibition of varied work” Jesse Vermeeren art gallery,  Antwerp
BELGIUM

2010
Gallery Ludwig Trossaert, “Siciliaanse Identiteit” Antwerp
BELGIUM

2010
Gallery Art et Miss, ”Lumiéres et étoiles sur la mediterranée ”Paris
FRANCE

2010
Jesse received the“ Grand prix international de Paris pour ses merites artistiques
”from“ L'Accademia Euromediterranea delle arti ”Paris
FRANCE


2009
Gallery Taormina,” L'eleganza della linea ”Taormina SICILY
ITALY

2008
Gallery Art In Maupertuus, Geulle 
THE NETHERLANDS

2006
Gallery C.GH, Hasselt
BELGIUM 

2006
Gallery Art In Maupertuus, Geulle
THE NETHERLANDS

2005
Roodenhoed, in cooperation with VT4. TV program “De Managers” Antwerp
BELGIUM

2004
Gallery De Elborgh, Elburg
THE NETHERLANDS

1999 - 2008
“Permanent exhibition of varied work” Gallery Maison fou !, Antwerp
BELGIUM

AWARDS

Paris 2010 “Grand prix international de Paris pour ses merites artistiques” from “L’Accademia Euromediterranea delle arti”
 

BIOGRAPHY


Jesse Vermeeren, born in Werkendam The Netherlands in 1974. In 1990 he moved to Antwerp, a city that stimulates its production in various areas. The artist has his own gallery in the Antwerp city center, and he has a lot of dynamism and enthusiasm on the contemporary international art scene. His own role on that stage is now widely recognized. He is mainly focused on the line, which builds up and outlines differentiated and inexhaustible trajectories within his composition, design, and progressed. Curved lines provide the shapes and give volume to the composition through their movements and their progression. In this sense, the line gives the geometry and the colors the opportunity to become space, in which the contrasts usually stand harmoniously next to each other. Enveloping and winding rhythms intersect, often offering the opportunity to explore femininity. The line alternates the composition in the chromatic proportions, which are scanned by strong and compelling colors. The color shades of his palette are essentially based on the alternation of varied, cool and warm tones and on his accurate way of applying the colors pure and homogeneously. The dialectic and at the same time euritimic proportions of the colors continue in the choice of the subjects dealt with in the works. The interplay of light and shadow carries within it the memory and reference of the other, which comes to life through their mutual opposite. The artist brings together various elements, he explores and interprets the concept of “identity” by elaborating form. he plays with the infinite possibilities to express that identity. Thus dynamism and elegance become strong points in his inexhaustible artistic activity. (text by Rosi Ranieri, critic and art historian)